DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 8.2018

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 8/2018.

– Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/ giá chặn cho vay chi tiết theo file Excel đính kèm.

– Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

 file đính kèm