DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 8.2018 điều chỉnh giữa kỳ

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 08.2018- Điều chỉnh giữa kỳ:
– Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file Excel đính kèm.
– Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 22/08/2018.

 file đính kèm