DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 9.2018

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 09.2018 

       – Các điều chỉnh về Tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file Excel đính kèm.

       – Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 04/09/2018.

file đính kèm