DNSE công bố: Điều chỉnh tỉ lệ cho vay GDKQ

 

I.                   Giảm tỷ lệ cho vay GDKQ:

1.      AAA giảm tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 30%, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/12/2016

2.      VKC giảm tỷ lệ cho vay từ 40% xuống 30%, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/12/2016

3.      FLC giảm tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 40%, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/12/2016

4.      KLF giảm tỷ lệ cho vay từ 40% xuống 30%, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/12/2016

5.      VC3 giảm tỷ lệ cho vay từ 40% xuống 30%, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/12/2016

6.      ASM giảm tỷ lệ cho vay từ 30% xuống 20%, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/12/2016

                                                                                         

II.                Dừng cho vay GDKQ:

 

1.      ITA, hiệu lực áp dụng từ ngày 07/12/2016.