DNSE công bố dừng cho vay GDKQ đối với mã chứng khoán: BTP

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo dừng cho vay GDKQ đối với  mã cổ phiếu:

1.      1. BTP-  Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.


Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 22/08/2017.