DNSE công bố: Dừng cho vay GDKQ mã chứng khoán LSS – Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Dừng cho vay GDKQ

  – Mã chứng khoán LSS – Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

  – Hiệu lực áp dụng kể từ ngày: 20/02/2019