DNSE công bố: Loại FLC khỏi danh mục GDKQ

  1. Loại FLC khỏi danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 9/2020 của DNSE: Căn cứ Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) ngày 11/9/2020 về chứng khoán không đủ điều kiện GDKQ đối với mã Chứng khoán – FLC (Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm). 
  2. Hiệu lực từ ngày 18/09/2020.
File đính kèm: