DNSE công bố: NQ và BB họp HĐQT về việc Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng

 • Đối tượng đầu tư                          : Trái phiếu Ngân hàng
 • Hình thức đầu tư                          : Mua Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành
 • Thẩm quyền phê duyệt               :Hội đồng quản trị DNSE
 • Thời gian đầu tư dự kiến            :Quý III và Quý IV/2020
 • Chi tiết phương án đầu tư           :
  • Mã Trái phiếu                             : BID2_RL_20.15
  • Mệnh giá TP                                : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
  • Lãi suất                                        : Lãi suất tham chiếu +0.7%/ năm
  • Kỳ hạn                                         : 7 năm
  • Số lượng TP dự kiến đầu tư       : 17 Trái phiếu
  • Giá mua dự kiến                         : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
  • Giá trị dự kiến đầu tư                 : 17.000.000.000,VNĐ

File đính kèm: