DNSE công bố: NQ và BB họp HĐQT về việc Triển khai và cung cấp dịch vụ công nghệ Giao dịch chứng khoán số và AI

Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định:

Điều 1: Thống nhất Định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới: Triển khai và cung cấp dịch vụ công nghệ Giao dịch chứng khoán số và AI

Điều 2: Thống nhất đầu tư Hệ thống phần mềm mới, cụ thể:

  • Tổng hạn mức đầu tư dự kiến: 5.000.000 USD
  • Nguồn vốn đầu tư                  : Vốn tự có, vốn vay, và vốn huy động khác
  • Thời gian đầu tư dự kiến       : 03 (ba) năm kể từ tháng 07/2020

File đính kèm: