DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã HAI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với  mã cổ phiếu HAI – Công ty cổ phần nông dược H.A.I, cụ thể như sau:

–       Tỷ lệ cho vay từ 20% lên 40%
–       Mức giá chặn từ  4000 VNĐ/CP lên 6000 VNĐ/CP
–        Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 02/08/2017

Trân trọng !