DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn và tỷ lệ chặn cho vay GDKQ đối với mã FLC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với  mã cổ phiếu  FLC –  Công ty cổ phần tập đoàn FLC cụ thể như sau:

Mã CK điều chỉnh: FLC- Công ty cổ phần tập đoàn FLC

      Tỷ lệ cho vay cũ: 40%

      Giá chặn cho vay cũ: 7.000 VNĐ/CP

      Tỷ lệ cho vay mới: 50%.

      Giá chặn cho vay mới: 8.000 VNĐ/CP

      Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 25/08/2017.

Trân trọng !