DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay cụ thể như sau:

 
1- FLC – Tỷ lệ cho vay 50%, giá chặn 8.000,VNĐ/CP => Giữ nguyên tỷ lệ cho vay 50%, mức giá chặn giảm xuống 7.000,VNĐ/CP.
2- KLF – Tỷ lệ cho vay 50%, giá chặn 3.500,VNĐ/CP =>  Giảm tỷ lệ cho vay xuống 40%, mức giá chặn giảm xuống 3.000,VNĐ/CP. 
3- HAG – Tỷ lệ cho vay Margin 50%, giá chặn 9.000,VNĐ/CP => Giảm tỷ lệ cho vay xuống 40%, mức giá chặn giảm xuống 7.500,VNĐ/CP
4- HNG – Tỷ lệ cho vay Margin 50%, giá chặn 8.000,VNĐ/CP => Giảm tỷ lệ cho vay xuống 40%, mức giá chặn giảm xuống 7.000,VNĐ/CP
5- KSB – Tỷ lệ cho vay Margin 50%, giá chặn 55.000,VNĐ/CP => Giữ nguyên tỷ lệ cho vay 50%, mức giá chặn giảm xuống 50.000,VNĐ/CP.
 
Thời gian áp dụng: 12/07/2016.