DNSE thông báo: Bổ sung mã ROS vào danh mục chứng khoán được Giao dịch ký quỹ

Bổ sung mã CK vào danh mục GDKQ:

Ø  Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng FLC- FAROS

Ø  Mã CK: ROS

Ø  Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 02/03/2017.