DNSE Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam

 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1.      Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 12/04/2018 tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.      Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30 ngày 02/04/2018

3.      Tài liệu tổ chức Đại hội được đăng tải tại website: www.dnse.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo.

 

Hà Nội, ngày  12  tháng  3  năm 2018

        

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Phí Xuân Trường