DNSE- Thông báo Điều chỉnh tỷ lệ cho vay Danh mục cho vay Giao dịch ký quỹ

KÍNH GỬI:  QUÝ KHÁCH HÀNG


Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo: “Để tái cấu trúc Danh mục cho vay, phát triển sản phẩm phù hợp với khách hàng và điều kiện thị trường” DNSE thực hiện điều chỉnh tỷ lệ cho vay Giao dịch ký quỹ (GDKQ) áp dụng cho khách hàng của DNSE, cụ thể:


1. Tỷ
 lệ cho vay các mã chứng khoán không thuộc Danh mục VN30 theo thông báo của HSX: 0%

2. Tỷ lệ cho vay các mã chứng khoán thuộc Danh mục VN30: giữ nguyên đến khi có thông báo mới.

3. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ GDKQ tại DNSE.

4. Thời gian áp dụng:

4.1  Điều chỉnh tỷ lệ theo mục 1 & 2 Thông báo này: Từ ngày 26/06/2020.

4.2  Thời hạn khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo tỷ lệ vay là ngày 06/07/2020. Sau thời gian này DNSE sẽ thực hiện bán giải chấp để thu hồi nợ theo đúng quy định.

4.3  Trong trường hợp tỷ lệ tài khoản giảm do biến động giá của thị trường, DNSE sẽ thực hiện xử lý tài sản theo đúng quy định.


5. Lãi suất cho vay GDKQ: Từ ngày 06/07/2020 áp dụng mức lãi suất cho vay GDKQ từ 10% cho danh mục VN30.

6. Các quy định khác: Tuân thủ Hợp đồng GDKQ và pháp luật hiện hành.

 

Trân trọng thông báo!

 

 

CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

GIÁM ĐỐC KHỐI MÔI GIỚI

 

   

 

                                                                                        NGUYỄN HOÀNG GIANG


File đính kèm!

Chưa được phân loại