Hướng dẫn chi tiết lệnh giao dịch chứng khoán

Sàn giao dịch HSX

Sàn giao dịch HNX

Sàn giao dịch UPCOM

Lệnh ATO, ATC, MP, LO

Lệnh LO, MAK, MOK, MTL, ATC

Lệnh LO

Lệnh giới hạn (LO):

– Là lệnh mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

– Lệnh LO được phép nhập vào hệ thống giao dịch trong cả phiên khớp lệnh liên tục và định kỳ.

Lệnh thị trường (MTL, MOK, MAK, MP):

– Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

– Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục.

Lệnh thị trường giới hạn (MTL):

– Là lệnh thị trường sau khi khớp nếu còn dư phần còn lại sẽ chuyển thành lệnh giới hạn LO.

– Lệnh sẽ bị hủy ngay nếu không có lệnh đối ứng khi vào hệ thống

– Nếu có lệnh đối ứng, lệnh sẽ được thực hiện ngay với mức giá tốt nhất hiện có trên hệ thống.

Ví dụ lệnh MTL:

Bán

Giá

Mua

14.1

3’-LO-300

2-LO-800

14.0

3-MTL-1600

1-LO-500

13.9

Kết quả:

1-3 Khớp lệnh 500 giá 13.9

2-3 Khớp lệnh 800 giá 14.0

Lệnh MTL khớp 1300, Dư mua lệnh 3’ khối lượng 300 giá 14.1

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK):

– Là lệnh thị trường sau khi đã vào hệ thống, nếu không có lệnh thỏa mãn để khớp toàn bộ khối lượng đặt thì sẽ bị hủy.

Ví dụ lệnh MOK:

Bán

Giá

Mua

1-LO-2000

10.2

4-MOK-5000

2-LO-1000

10.1

3-LO-3000

10.0

Kết quả:

3-4 Khớp lệnh 3000 giá 10.0

2-4 Khớp lệnh 1000 giá 10.1

1-4 Khớp lệnh 1000 giá 10.2

Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK):

– Là lệnh thị trường được thực hiện ngay với mức giá tốt nhất hiện có trên hệ thống nếu có lệnh đối ứng. Trường hợp lệnh MAK chỉ được thực hiện một phần, phần còn lại của lệnh bị hủy ngay trên hệ thống giao dịch.

Ví dụ lệnh MAK:

Bán

Giá

Mua

1-LO-1000

10.2

4-MAK-4000

2-LO-1000

10.1

3-LO-1000

10.0

Kết quả:

3-4 Khớp lệnh 1000 giá 10.0

2-4 Khớp lệnh 1000 giá 10.1

1-4 Khớp lệnh 1000 giá 10.2

Lệnh MAK đã khớp 3000, còn lại 1000 bị hủy.

Lệnh thị trường (MP):

– Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

– Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở điểm 1 mà khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực hiện hết thì lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường.

– Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc tại điểm 2 và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

– Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

– Các thành viên không được nhập lệnh thị trường vào hệ thống giao dịch khi chưa có lệnh giới hạn đối ứng đối với chứng khoán đó.

– Lệnh thị trường được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục.

Ví dụ về lệnh MP:

VD1: Sổ lệnh cổ phiếu ABC như sau:

KL mua

Giá mua

Giá bán

KL bán

5000

MP

12.0

1000

12.1

2000

Kết quả khớp lệnh:

– Tổng khối lượng khớp là 3,000, trong đó hai lệnh LO khớp hết : 1,000 giá 12 và 2,000 giá 12.1, lệnh MP khớp 3,000.

– 2,000 lệnh giá MP chưa khớp chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá 12.2. Nếu 12.3 là giá trần thì 2,000 lệnh giá MP sẽ chuyển thành lệnh LO giá 12.3.

VD2: Sổ lệnh cổ phiếu ABC sau khi so khớp như sau:

KL mua

Giá mua

Giá bán

KL bán

2000

12.2

MP

5000

1000

12.1

Kết quả khớp lệnh:

– Tổng khối lượng khớp là 3,000, trong đó hai lệnh LO khớp hết : 1,000 giá 12.1 và 2,000 giá 12.2, lệnh MP khớp 3,000.

– 2,000 lệnh giá MP chưa khớp sẽ chuyển thành lệnh LO bán tại mức giá 12. Nếu 11.9 là giá sàn thì 2,000 lệnh giá MP sẽ chuyển thành lệnh LO bán tại mức giá 11.9.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO):

– Là lệnh đặt mua / đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa..

– Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC):

– Là lệnh đặt mua / đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.

– Lệnh ATC chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Sau thời điểm khớp lệnh, lệnh không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.


Lệnh ATO (ATC) được ưu tiên trước so với lệnh giới hạn trong khi so
khớp lệnh.

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

  • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
  • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
  • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
  • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
  • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

CHÚ Ý:

Trên đây chỉ là một số quy định về giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán mà không thể hiện toàn bộ các quy định. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về các quy định chi tiết khác. Mặc dù DNSE đã cố gắng cập nhật các quy định mới nhất của các Sở giao dịch tại đây, chúng tôi không đảm bảo tính cập nhật và chính xác tuyệt đối của các thông tin do môi trường pháp lý của Việt Nam thay đổi rất nhanh.