Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

width=760