Thông báo V/v Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu trên 10% vốn điều lệ

THÔNG BÁO

"V/v Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu trên 10% vốn điều lệ"

 

Ngày 14/12/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận đươc Quyết định số 1048/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận phần giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần trên 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam cho cổ đông là cá nhân trong nước trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010. Nội dung như sau:

         Bên bán cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

         Bên mua cổ phần: Ông Trương Anh Hùng: số CMND 011624728 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/6/2006

         Số cổ phần giao dịch: 1.400.000 cổ phần, chiếm 17,5% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

           Trân trọng thông báo!

File đính kèm: Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu CP.pdf

 

                                                                                  

 

 

                                                                                        CÔNG TY CP CK ĐẠI NAM