DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

ROCKET 10 NGÀY

Chi phí rẻ nhất thị trường

Lãi suất DNSE

Bảng tính chi phí lãi vay phải trả

Chọn số ngày vay

10 ngày
15 ngày
20 ngày
25 ngày
30 ngày

Tiết kiệm

100%~ 0 vnd

Sản phẩm Rocket 10 ngày - DNSE

Lãi phải trả

0 vnd

Lãi suất

0%/năm

Thị trường

Lãi phải trả

0 vnd

Lãi suất

12%/năm

Miễn lãi 100%

T+0

T+10

Lãi suất 13.5%

T+11

Danh mục
cổ phiếu chọn lọc

Đăng ký nhanh chóng

Làm theo 3 bước sau đây để bắt đầu sử dụng Rocket 10 ngày

Mở ứng dụng Entrade X

Đăng nhập hoặc mở tài khoản để bắt đầu sử dụng sản phẩm.

Chọn “Đăng ký ngay”

Tại màn hình chính, kéo xuống dưới và chọn vào Rocket 10 ngày.

Đọc và ký hợp đồng

Đọc kỹ lại thông tin và ký hợp đồng. Quý khách sẽ được tạo một tiểu khoản mới để giao dịch sản phẩm Rocket 10 ngày.