CMWG2201

HOSE

Chứng quyền MWG-HSC-MET10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CMWG2201

Biến động
0.56 - 3.98
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
75.56
Giá cơ sở gần nhất
73,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
12/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
16/09/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2201

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.971:1
Giá chuyển đổi
66.86
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.4971
Bản cáo bạch
Xem file