CPOW2202

HOSE

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPOW2202

Biến động
0.07 - 0.96
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
18.40
Giá cơ sở gần nhất
13,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
07/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/11/2022

Thông tin cơ bản của CPOW2202

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
18.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file