CPOW2206

HOSE

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.04 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPOW2206

Biến động
0.02 - 1.38
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
14.65
Giá cơ sở gần nhất
10,950.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CPOW2206

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
14.57
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file