CPOW2207

HOSE

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.05 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPOW2207

Biến động
0.01 - 0.92
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
14.15
Giá cơ sở gần nhất
11,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/12/2022

Thông tin cơ bản của CPOW2207

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
14.11
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file