Tin tức & sự kiện

17/08/2022

BKG: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của BKG

30/07/2022

BKG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

16/07/2022

BKG: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11/07/2022

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021

30/06/2022

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán

23/06/2022

BKG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

BKG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

31/05/2022

BKG: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của  Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

19/05/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 30,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

18/05/2022

BKG: Quyết định thay đổi niêm yết

07/05/2022

BKG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

23/04/2022

BKG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

BKG: Báo cáo thường niên năm 2021

02/04/2022

BKG: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và ĐKLK, NY bổ sung cổ phiếu

02/04/2022

BKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

30/03/2022

BKG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

24/03/2022

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ

24/03/2022

BKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Hưng