Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 BKG - Lợi nhuận tăng 17,13% trong 2022.

04/01/2023

BKG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

08/12/2022

Giao dịch bổ sung - 6,199,983 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG) như sau:


25/11/2022

BKG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

24/11/2022

BKG: Đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu

23/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,199,983 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG ) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

22/11/2022

BKG: Quyết định thay đổi niêm yết

17/11/2022

BKG: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 2

08/11/2022

BKG: CBTT chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của UBCK và Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 7/11/2022

01/11/2022

BKG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/10/2022

BKG: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

BKG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

24/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC về trả cổ tức năm 2020, 2021 bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

24/10/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC về trả cổ tức năm 2020, 2021 bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

17/10/2022

BKG: Thông báo ngày ĐKCC về trả cổ tức năm 2020. 2021 bằng cổ phiếu

17/10/2022

BKG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020. 2021 bằng cổ phiếu

07/10/2022

BKG: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021

04/10/2022

BKG: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BKG

29/08/2022

BKG: BCTC quý 2 năm 2022

29/08/2022

BKG: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022