Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 CAD - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

31/01/2023

CAD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

21/10/2022

Cadovimex càng làm càng lỗ, nợ ngân hàng hơn 1.2 ngàn tỷ

Vòng xoáy thua lỗ tại Cadovimex chưa biết bao giờ mới dứt khi doanh thu làm ra không đủ để trả lãi vay và nợ nần ngày càng chồng chất. Đến nay, doanh nghiệp thủy sản này đang lỗ lũy kế gần 1.5 ngàn tỷ đồng.

20/10/2022

CAD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

CAD: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thu Phương từ 03/10/2022

13/10/2022

Một doanh nghiệp thủy sản lụi tàn vì gánh nặng nợ vay

Từ một doanh nghiệp thủy sản có doanh thu ngàn tỷ, Cadovimex bỗng dưng lụi tàn đến nỗi sắp phá sản với núi nợ chồng chất.

12/10/2022

CAD: Thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CAD

06/10/2022

CAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/10/2022

CAD: Thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CAD

30/09/2022

CAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/09/2022

CAD: Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022

12/09/2022

CAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

CAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAD của CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/08/2022

CAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/08/2022

CAD: Thông Báo Ngày cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu

04/08/2022

CAD: Gải trình về BCTC kiểm toán các năm 2016-2021

04/08/2022

CAD: Giải trình về báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2016-2021

01/08/2022

CAD: Đính chính báo cáo tài chính Quý 1/ 2022

01/08/2022

CAD: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom