Tin tức & sự kiện

12/09/2022

CAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

CAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAD của CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/08/2022

CAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/08/2022

CAD: Thông Báo Ngày cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu

05/08/2022

CAD: Gải trình về BCTC kiểm toán các năm 2016-2021

28/07/2022

CAD: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CAD

21/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính năm 2021

18/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính năm 2020

18/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính năm 2018

18/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính năm 2017

18/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính năm 2016

15/07/2022

CAD: Báo cáo tài chính năm 2019

23/06/2022

CAD: Báo cáo thường niên 2021

27/05/2022

CAD: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

09/05/2022

CAD: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

18/02/2022

CAD: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021

23/12/2021

Vi phạm công bố thông tin, một doanh nghiệp thủy sản bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 17/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (UPCoM: CAD).

18/11/2021

CAD: Báo cáo tài chính quý 3/ 2021