Tin tức & sự kiện

14/09/2022

CMI: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

08/09/2022

CMI: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

CMI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

CMI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

CMI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

CMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

CMI: Các nghị quyết của HĐQT về việc bầu nhân sự HĐQT, Tổng Giám Đốc và Trưởng BKS

06/06/2022

CMI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

CMI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2022

CMI: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

CMI: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMI của CTCP CMISTONE Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua bầu mới Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

26/04/2022

CMI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

CMI: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

CMI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

CMI: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

CMI: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

CMI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/03/2022

CMI: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

CMI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021