Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/11/2022

DDH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

21/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 118 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 118 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2022, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 05/08/2022, người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng Tài chính kế toán Công ty).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

DDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/07/2022

DDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

DDH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/07/2022

DDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/07/2022

DDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

DDH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

DDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

DDH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

DDH: CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

DDH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

DDH: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

DDH: Báo cáo tài chính năm 2021

26/01/2022

DDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/11/2021

DDH: Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/08/2021

DDH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/07/2021

DDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021