Tin tức & sự kiện

14/09/2022

GE2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/09/2022

GE2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

GE2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GE2 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền trực tiếp tại Tổng công ty Phát điện 2 – Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 03/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc Tổng công ty sẽ chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/08/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/08/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/08/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt 2021

03/08/2022

GE2: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ và hợp nhất

03/08/2022

GE2: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

28/07/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/07/2022

GE2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/07/2022

GE2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

24/06/2022

GE2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GE2 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Tổng công ty (www.evngenco2.vn): ngày 27/5/2022.

05/05/2022

GE2: Báo cáo tài chính Quý I/2022 và giải trình

29/04/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (GE2)