Tin tức & sự kiện

15/09/2022

HTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

HTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

HTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTH của CTCP Hoa tiêu hàng hải - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải – TKV (phố Hàng Than, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 15/06/2022; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

HTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/05/2022

HTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

HTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

HTH: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

HTH: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTH của CTCP Hoa tiêu hàng hải - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022 (căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể có đề xuất/điều chỉnh sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV (phố Hàng Than, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quý IV năm 2021;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức quý IV năm 2021; kế hoạch cổ tức năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

25/03/2022

HTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

HTH: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

HTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

01/10/2021

HTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

23/09/2021

HTH: Tài liệu họp đại hội cổ đông lần thứ nhất

13/09/2021

HTH: Giấy mời dự họp

05/08/2021

HTH: Báo cáo về ngày trở thành NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Hồ Thị Ánh

05/08/2021

HTH: Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên - Hồ Thị Ánh

05/08/2021

HTH: Báo cáo về ngày không còn là CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Nguyễn Đức Thành

05/08/2021

HTH: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên - Nguyễn Đức Thành