Tin tức & sự kiện

21/09/2022

MML: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2022

MML: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

MML: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

25/08/2022

MML: Thông báo thay đổi số lượng cổ phần biểu quyết đang lưu hành

25/08/2022

MML: CBTT Thông báo lãi suất trái phiếu kỳ tính lãi từ 26/8/2022 đến 26/2/2023

23/08/2022

MML: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

MML: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

MML: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.

12/08/2022

MML: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Điểm giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty

04/08/2022

MML: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

MML: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

MML: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

MML: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

MML: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

MML: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

MML: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

MML: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư có liên quan là cổ đông lớn

09/05/2022

MML: Bổ nhiệm Bà Mã Hồng Kim làm Kế toán trưởng thay Ông Nguyễn Thanh Tùng

29/04/2022

MML: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

MML: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)