Tin tức & sự kiện

20/10/2022

SBH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

SBH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

SBH: Bổ nhiệm lại Ông Châu Đình Quốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

22/07/2022

SBH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

SBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

SBH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

08/07/2022

SBH: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trong các ngày làm việc (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), bắt đầu từ ngày 29/07/2022, cổ đông mang theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (kèm theo bản gốc để SBH đối chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/07/2022

SBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

SBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

SBH trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo 07/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH).

17/06/2022

SBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

SBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

SBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/04/2022

SBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

SBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

SBH: Báo cáo tài chính Quý 1/2022

19/04/2022

SBH: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 24/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

07/04/2022

SBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022