Tin tức & sự kiện

27/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/10/2022 đến ngày 24/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng điều hành – Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh, lô T2 – 1.2, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

14/09/2022

TAG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/09/2022

TAG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

TAG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

TAG: Sửa đổi Điều lệ Công ty

22/07/2022

TAG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TAG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/06/2022

TAG: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/04/2022

TAG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/04/2022

TAG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2022

TAG: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14h00, ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà MWG, lô T.2-1.2, đường D1, khu Công nghệ cao, phường Tân phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Công ty thông báo chi tiết trong thư mời.

31/03/2022

TAG: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

TAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

TAG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/01/2022

TAG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

TAG: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/10/2021

TAG: Báo cáo tài chính Quý 3/ 2021

20/10/2021

TAG: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

14/08/2021

TAG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021