Tin tức & sự kiện

22/08/2022

VSP: Điều lệ công ty 2022

18/08/2022

VSP: Thay đổi nhân sự

19/07/2022

VSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông lớn triệu tập

23/06/2022

VSP: Thông báo mời họp lần thứ ba Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 do cổ đông lớn Tổng công ty công nghiệp tàu thủy triệu tập

22/06/2022

VSP: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai do cổ đông lớn triệu tập

26/05/2022

VSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

VSP: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông lớn triệu tập

30/04/2022

VSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải; sửa đổi Điều lệ của CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (nếu có).

07/04/2022

VSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/04/2022

VSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

VSP: Công bố thông tin về việc điều chỉnh ngày Đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

25/03/2022

VSP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

14/03/2022

VSP: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy - cổ đông lớn dự kiến triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 25/04/2022

06/04/2016

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

03/03/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 lần 1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông tin về địa điểm họp Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

26/02/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể sau
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

03/04/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 03/05/2013 (Vào lúc 8 giờ, ngày 24/05/2013)
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông tin về địa điểm họp công ty sẽ thông báo cụ thể sau
           (Khách sạn Oscar - Số 68A Nguyễn Huệ - Q.1 - Tp.Hồ Chi Minh).
          - Nội dung họp: sẽ thông báo sau

06/07/2012

Giao dịch lần đầu - 38,084,489 CP

01/06/2012

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 38,084,489 CP