AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Châu Thị Yến

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Châu Thị Yến

Châu Thị Yến thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm