16:03, 12/05/2021

ABIC: Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, lợi nhuận quý 1 xập xình

Kết quả kinh doanh trong quý 1 năm nay của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) không có gì nổi trội khi lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm  chỉ tăng 4%, trong khi hoạt động tài chính giảm 4% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 2%, còn hơn 80 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm lần lượt giảm 1% và 18% nhừng nhờ giảm 84% dự phòng đã giúp cho doanh thu phí bảo hiểm của ABI tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 458 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, tổng chi phí bảo hiểm chiếm hơn 239 tỷ đồng, tăng 17% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 4%, lên mức gần 200 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 4%, còn gần 32 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%, lên mức hơn 131 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng của ABI giảm nhẹ 2%, còn hơn 80 tỷ đồng.

  Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm đến 98% so với cùng kỳ, còn gần 2 tỷ đồng chủ yếu do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm, người lao động, chi khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh.

  Tổng tài sản của ABI tính đến cuối kỳ tăng 3% so với đầu năm, lên mức hơn 3,085 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản, xấp xỉ đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (153 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (167 tỷ đồng) lần lượt tăng 56% và 18%.

  Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phí phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, xấp xỉ đầu năm, ở mức hơn 1,241 tỷ đồng.

  Khang Di

  FILI