15:44, 23/06/2022

ACG: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam
  - Mã chứng khoán: ACG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Jess Rueloekke
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Phương Thảo
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Diệu Phương
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường chưa phù phợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/06/2022.

  HNX