16:11, 15/06/2022

ACG: Vietnam Access Fund Limited - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 120,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vietnam Access Fund Limited
  - Mã chứng khoán: ACG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Jess Rueloekke
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Phương Thảo
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Diệu Phương
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 120,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120,000 CP (tỷ lệ 0.09%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2022.

  HNX