15:33, 12/04/2021

AG1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28,1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 21/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

  HNX