15:55, 13/05/2021

AG1: Nguyễn Văn Tài - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tài
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: AG1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.21%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.21%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Điều kiện thị trường không phù hợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 02/04/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2021.

  HNX