15:46, 31/03/2021

AG1: Nguyễn Văn Tài - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tài
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: AG1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.21%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/04/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2021.

  HNX