10:20, 06/06/2022

AGP: Huỳnh Hoàng Hà - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 7,212 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Hoàng Hà
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AGP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70,819 CP (tỷ lệ 0.39%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,212 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 78,031 CP (tỷ lệ 0.43%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời gian giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2022.

  HNX