10:25, 06/06/2022

AGP: Nguyễn Văn Kha - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 50,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Kha
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AGP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,116,814 CP (tỷ lệ 11.78%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,166,814 CP (tỷ lệ 12.06%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2022.

  HNX