14:35, 12/07/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 48,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Uyên Nguyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: AGP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,625,152 CP (tỷ lệ 14.61%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 48,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,673,452 CP (tỷ lệ 14.88%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt được mức giá đầu tư mong muốn
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/07/2022.

  HNX