16:00, 25/07/2022

AMV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Hải

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
  - Mã chứng khoán: AMV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,012,040 CP (tỷ lệ 6.87%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,030,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,982,040 CP (tỷ lệ 5.33%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/07/2022.

  HNX