15:32, 25/08/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 7,289,076 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AMV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,289,076 CP (tỷ lệ 5.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,289,076 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 7,289,076 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 16/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2022.

  HNX