16:04, 11/08/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AMV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,289,076 CP (tỷ lệ 5.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,289,076 CP (tỷ lệ 5.56%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/08/2022.

  HNX