16:13, 12/08/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 7,289,076 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AMV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,289,076 CP (tỷ lệ 5.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,289,076 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cho CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiệt bị Y tế Việt Mỹ vay phát triển dự án mới
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

  HNX