14:54, 08/07/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AMV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,289,076 CP (tỷ lệ 5.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/08/2022.

  HNX