16:00, 08/07/2022

AMV: Phạm Thế Vỹ không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thế Vỹ- Mã chứng khoán: AMV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,308,400 CP (tỷ lệ 5.57%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,308,000 CP (tỷ lệ 4.81%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 04/07/2022.

  HNX