ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Lập Nghiệp

ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Lập Nghiệp

Đỗ Lập Nghiệp thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm